Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van:
Bed & Breakfast ‘It Kuorke’
It Heechhout 4
9061DG Gytsjerk

t 06 51424980 bgg 06 11312019

Bedrijfsnaam: Bed & Breakfast ‘It Kuorke’
Bezoekadres: It Heechhout 4
Postcode/Plaats: 9061DG Gytsjerk
Land: Nederland
Telefoon: 06 51424980 bgg 06 11312019

De persoon verantwoordelijk voor de gegevensbescherming is Rennie Talsma, eigenaar van Bed & Breakfast ‘It Kuorke’ (email: contact@itkuorke.nl). In bijgaande verklaring wordt duidelijk hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens.

1. Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk alleen persoonsgegevens van mensen die gebruik maken van mijn diensten en deze gegevens zelf aan mij verstrekken. Het kan gaan om de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

2. Waarom gebruik ik persoonsgegevens?

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van een order en betaling.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om door jou gevraagde informatie aan je te kunnen verstrekken.

Ik verwerk je persoonsgegevens ook wanneer ik hier wettelijk toe verplicht ben (zoals gegevens nodig voor de belastingdienst).

3. Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de in punt 2. genoemde doelen te realiseren.

4. Anderen met wie ik persoonsgegevens deel

Ik deel uw persoonsgegevens alleen met anderen als dit noodzakelijk is voor de in punt 2. genoemde doelen. Met derden die in mijn opdracht van uw gegevens gebruik maken heb ik een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tot uw persoonsgegevens hebben de volgende derden toegang:

 • De belastingdienst (o.a. in verband met de verplichting facturen te bewaren).
 • Mijn boekhoudbureau.

5. Cookies en vergelijkbare technieken

Ik gebruik alleen cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken. Ik gebruik geen cookies die uw surfgedrag bijhouden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • U heeft het recht om een eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij.
 • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u het recht heeft om mij te verzoeken om de persoonsgegevens die ik van u heb naar u of naar een door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt van deze rechten gebruik maken door een verzoek in te dienen bij contact@itkuorke.nl. Nadat uw identiteit is gecontroleerd reageer ik binnen 4 weken op uw verzoek.

7. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Mijn website en/of dienst heeft niet de bedoeling gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder uw toestemming raad ik ouders aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met op via contact@itkuorke.nl, dan zorg ik dat deze informatie wordt verwijderd.

8. Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Ik gebruik een beveiligde internetverbinding bij het uitwisselen van informatie (u kunt dit zien aan het groene slotje in de browser).
 • Ik bewaar alleen de persoonsgegevens die ik nodig heb.
 • Als u zich afmeldt voor nieuwsbrief/mail dan worden uw adresgegevens binnen 4 weken gewist.
 • Ik bewaar documenten waarin persoonsgegevens voorkomen alleen in digitale vorm en op gegevensdragers die met een wachtwoord zijn beveiligd.
 • Ik werk met de laatste updates van door mij gebruikte software.
 • Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op (contact@itkuorke.nl).

9. Klachten

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.